Соработка со Комората на овластени архитекти и овластени инжинери на Република Македонија

На 10 октомври 2018 година Македонската Франшизна Асоцијација за промоција на франшизата во Р. Македонија оствари средба со претседателот на Комората на овластени архитекти и овластени инжинери на Република Македонија Проф.д-р Миле Димитровски. Претставниците на Македонската Франшизна Асоцијација за промоција на франшизата во Р. Македонија, го запознаа претседателот на Комората за можностите за вмрежување со домашни и меѓународни организации и едукација на сите заинтересирани правни и физички лица за франшизата како поим и како средство за бизнис дејствување, а со цел воведување и промоција на домашни и странски франшизи. Беше оценето дека наведените можности се во корелација со активностите на Комората на овластени архитекти и овластени инженери на Република Македонија за воспоставување на соработка со професионални организации и здруженија, овозможување на континуиран професионален развој на своите членови и развивање на професионалната етика.

Беше заклучено дека дека идната соработка треба да се формализира со потпишување на соодветен меморандум за соработка, која ќе резултира во интерес на заедничкото делување и реализација на цели од заеднички интерес.


Leave a Reply

Здружение за франшизен развој и афирмација

МАКЕДОНСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИЈАЦИЈА ЗА ФРАНШИЗА Скопје

Адреса 

Ул.Орце Николов 75 , 1000 Скопје, Република Македонија,

Тел. +389 2 3129240

Е-маил: info@makfran.mk 

Контакт 

Д-р Вера Бошковска , 

Тел. +389 78 278076 Е-маил: vera@makfran.mk