Членови на Здружението 

Друштво за трговија и услуги АДРИАТИК ГРУП ДООЕЛ 

Ул.Даме Груев број 28 зграда 1 влез 1 кат 2,1000 Скопје  

Друштво за трговија и услуги ФЕШН ГРУП АДРИАТИК ДООЕЛ

Ул.Даме Груев број 28 зграда 1 влез 1 кат 2,1000 Скопје 

Друштво за трговија на големо и мало со текстил и текстилни производи ЕУРОФЕШН ТРЕЈД ДОО 

Ул. Даме Груев број 28 зграда 1 влез 1 кат 2, 1000 Скопје 

Друштво за трговија, производство и услуги М.Г Фешн ДОО 

Ул.Даме Груев број 28  зграда 1 влез 1, кат 2, 1000 Скопје   

Друштво за поддршка на претприемништво БНИ СИНЕРЏИ ДООЕЛ 

Ул.Орце Николов број 75,1000 Скопје

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕ-ТА Дејан ДООЕЛ 

Ул.Сава Михајлов број 10, 1000 Скопје 

Адвокат Мирјана Марковска-Андревски 

Ул.Орце Николов број 75, 1000 Скопје

Друштво за производство, трговија на големо и мало увоз-извоз и услуги Игор Божиновски БИСЕРА КОМЕРЦ Битола ДООЕЛ 

Ул. Широк Сокак бр.42 А Битола 

Др. Вера Бошковска

Ул.Мишко Михајловски бр. 17-21,1000 Скопје

Др. Љубиша Николовски 

Ул.Д.Аврамовски Гуте бр.24,1000 Скопје

Членство во Здружението

Член на здружението може да биде секој франшизер и франшизант, како и секое физичко лице-професионалец или претрпиемач кое има интерес да биде член во Здружението. Претходно споменатите субјекти доброволно и слободно ќе пристапат во членство, прифаќајќи ги целите и задачите на Здружението, Статутот и другите акти, потпишувајќи пристапната изјава.


Секој член е еднаков во правата, обврските и одговорностите, независно од правната форма, големината, прифитабилноста, полот, националното и социјалното потекло, политичко или верско убедување, како и имотната и општествената положба.


Секој член е должен да плаќа члeнарина во висина која ќе ја определи Собранието на Здружението согласно финансискиот план за претстојната година. 

– ПРИСТАПНИЦА – 

превземете документ 

Права на секој член на Здружението:

– да учествува во неговатa работа и управување, да избираат и бидат избрани на сите негови функции во сите органи и тела предвидени со овој Статут,

– да учествува во обезбедувањето средства за реализација на целите, задачите и програмските определби на Здружението, согласно Статутот и другите негови акти,

– да бидат редовно и навремено информирани за активностите кои се значајни за работата на Здружението,

– да покажуваат самоиницијативност во организирањето на работата во интерес на Здружението,

– да предлагаат конструктивни иницијативи, проекти и решенија за развивање и збогатување на активностите на здружението.


 

Должности на членовите на Здружението се:

– да го почитуваат Статутот и другите општи акти и да се однесуваат во согласност со нив,

– да работат на остварување на целите, задачите, програмските определби и планови на здружението,

– да ги извршуваат до крај добиените задачи и задолженија,

– да го чуваат и зголемуваат својот углед, како и угледот на Здружението.


Здружение за франшизен развој и афирмација

МАКЕДОНСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИЈАЦИЈА ЗА ФРАНШИЗА Скопје

Адреса 

Ул.Орце Николов 75 , 1000 Скопје, Република Македонија,

Тел. +389 2 3129240

Е-маил: info@makfran.mk 

Контакт 

Д-р Вера Бошковска , 

Тел. +389 78 278076 Е-маил: vera@makfran.mk