Партнери 

ENTERPRISE EUROPE NETWORK

Фондација за менаџмент и   индустриско истражување

Фондација Претприемачки 

Сервис за Млади

Комора на овластени 

архитекти и овластени инженери на Република Македонија

Агенција за поддршка на претприемништвото 

на Република Македонија

Здружение за франшизен развој и афирмација

МАКЕДОНСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИЈАЦИЈА ЗА ФРАНШИЗА Скопје

Адреса 

Ул.Орце Николов 75 , 1000 Скопје, Република Македонија,

Тел. +389 2 3129240

Е-маил: info@makfran.mk 

Контакт 

Д-р Вера Бошковска , 

Тел. +389 78 278076 Е-маил: vera@makfran.mk

No matter if you’ve used a visual page builder before, with Brizy you’ll be a pro the second you start using it.